Καταστατικό

Ο σύλλογος έχει τροποποιήσει το καταστατικό του.

Καταστατικό που εφαρμόζετε σήμερα είναι το παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

΄΄Η ΚΡΗΤΗ΄΄

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Τίτλος – Έδρα του Συλλόγου

Ιδρύεται στην Ηλιούπολη Αττικής σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Κρητών Ηλιούπολης ΄΄Η ΚΡΗΤΗ΄΄ και με έδρα την Ηλιούπολη.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Σκοπός του Συλλόγου

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η δημιουργία Πολιτιστικού Τμήματος για τη διατήρηση και μετάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

β) Η σύσφιγξη των φιλικών δεσμών, των δεσμών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας καθώς και των δεσμών καταγωγής μεταξύ των μελών.

γ) Η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του σωματείου.

δ)Η συστηματική μελέτη και παρακολούθηση των προβλημάτων της Κρήτης, ενεργός και συνεχής προσπάθεια για την επίλυση τους με οδηγό της προσπάθειες του Κρητικού λαού για μια ελεύθερη και δημιουργική κοινωνία.

ε) Η ενεργητική συμμετοχή στον αγώνα για την προάσπιση της ειρήνης, της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας του Ελληνικού λαού.

στ) Η δημιουργία βιβλιοθήκης και μορφωτικής λέσχης, για τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, χορών κ.λ.π.

ζ) Η δημιουργία καλλιτεχνικών, εκδρομικών, ποδοσφαιρικών και χορευτικών τμημάτων, για να εξυπηρετούνται οι αντίστοιχοι σκοποί.

η) Η συνεργασία με τους τοπικούς, μορφωτικούς, εκπολιτιστικούς και γενικά με τους συλλόγους που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Μέσα

Η επιδίωξη και πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου γίνεται αποτελεσματικότερη, με τη δημιουργία μέσα στους κόλπους του συλλόγου ξεχωριστών τμημάτων δηλ.: α) Βιβλιοθήκης, β) Διαλέξεων, γ) Εκδρομικού, δ) Καλλιτεχνικού, ε) Στίβου, στ) Φυσιολατρικού, ζ) Ποδοσφαιρικού, η) Χορευτικού, κ.λ.π. Η λειτουργία αυτών των τμημάτων θα γίνεται με την επίβλεψη μελών του Δ.Σ. στα οποία θα ανατεθεί αυτή η φροντίδα.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Αυτονομία του Συλλόγου

Ο Σύλλογος για να κατοχυρώσει και να διαφυλάξει το κύρος και την ενότητά του, κατοχυρώνει την αυτονομία του σαν μαζικού χώρου από οποιοδήποτε πολιτικό φορέα.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι: Δικαιώματα εγγραφής και συνδρομές μελών, δωρεές ή κληροδοτήματα, διοργάνωση εκδρομών, εράνων, λαχειοφόρων αγορών, θεατρικών παραστάσεων, χορών, γιορτών και λοιπών εκδηλώσεων, επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Μέλη

Μέλη για εγγραφή στα μητρώα του συλλόγου, γίνονται δεκτά πρόσωπα που κατάγονται από την Κρήτη, μένουν οπωσδήποτε στην Ηλιούπολη και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης τα μέλη της οικογένειας των παραπάνω προσώπων μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου κατά την ίδια διαδικασία, καθώς και Κρήτες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ηλιούπολη λόγω της υπηρεσίας τους (δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, στρατιωτικοί). Στους φίλους του Συλλόγου ανήκουν αγόρια και κορίτσια, Κρητικής καταγωγής, άνω των 16 ετών μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας, εκτός αν δεν συναινεί ο πατέρας, ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας και αναγγείλει τούτο εγγράφως στη διοίκηση του Σωματείου. Οι φίλοι αυτοί του Συλλόγου συμμετέχουν στην όλη ζωή του Συλλόγου δίχως όμως να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν – εκλέγεσθαι μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, οπότε είναι δυνατόν να μετέχουν στη διοίκηση του Συλλόγου.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συσπείρωση της Κρητικής νεολαίας μέσα στο Σύλλογο και το πέρασμα των αρχών του Συλλόγου και των παραδόσεων της Κρήτης από την μία γενιά στην άλλη.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Διάκριση μελών

Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα Κρητικά Μέλη.

Τακτικά γίνονται τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν της προϋποθέσεις του Άρθρου 6, με την αποδοχή της υποβαλλόμενης γι’ αυτό αίτησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πιστοποίηση τους για την αποδοχή τους, του καταστατικού του συλλόγου. Το Δ.Σ. αιτιολογημένα αποφαίνεται, για την αποδοχή ή όχι της αίτησης.

Επίτιμα Μέλη κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που εξαιρετικά συνέβαλαν στους σκοπούς του Συλλόγου.

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.

Αρωγά Μέλη ονομάζονται αυτά που, εφ’ όσον το επιθυμούν, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν αυξημένη μηνιαία συνδρομή, για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου.

Τα Τακτικά μέλη μπορούν να αποχωρήσουν με δήλωσή τους, που γνωστοποιείται ένα τρίμηνο πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του, υποχρεούνται όμως να καταβάλουν της μέχρι της αποχώρησής τους καθυστερημένες τακτικές συνδρομές των. Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται, Δικαίωμα εκλέγειν - εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά, επίτιμα και αρωγά μέλη.

Για να γραφτεί ένα καινούριο μέλος στο Σύλλογο, πρέπει αυτό να το ζητήσει με γραπτή αίτησή του και παράλληλα να το προτείνουν δύο μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. Εάν η αίτηση του γίνει δεκτή, τότε το καινούργιο πια μέλος, έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει όλα όσα προβλέπει το καταστατικό σαν υποχρεώσεις για οποιοδήποτε μέλος. Στην περίπτωση όμως που η πιο πάνω αίτηση δεν γίνει δεκτή από το Δ.Σ. του Συλλόγου, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί με εισήγηση των μελών που των είχαν προτείνει να προσφύγει στην πρώτη που θα συγκληθεί Τακτική ή και Έκτακτη ακόμα Γ. Σ. του Συλλόγου και να ζητήσει το λόγο και την αιτία που η αίτησή του απορρίφθηκε. Η τελική απόφαση ύστερα απ’ όλα αυτά που θα πάρει η Γ. Σ. θα είναι αμετάκλητη. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι τη σύγκληση της τακτικής ή έκτακτης Γ. Σ. του Συλλόγου, που θα αποφασίσει για την τύχη της, ο ενδιαφερόμενος χαρακτηρίζεται Δόκιμο μέλος, έχει την εύνοια και τη συμπαράσταση του Συλλόγου, μπορεί να πάρει μέρος σε οποιαδήποτε εκδήλωση αυτού και το μόνο που του αποκλείεται είναι ότι στα θέματα που απαιτείται ψηφοφορία, δεν μπορεί να ψηφίσει ούτε και να ψηφισθεί.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Ποινές

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει σε οποιοδήποτε μέλος αιτιολογημένα την ποινές της σύστασης ή της επίπληξης ή να κάνει πρόταση για αποβολή μέχρι 6 μήνες ή για διαγραφή του μέλους, στη Γ. Σ. με γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση εφ’ όσον:

α. Παραβιάζει το καταστατικό.

β. Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ. Σ. ή του Δ.Σ.

γ. Ενεργεί με πρόθεση να βλάψει το σωματείο ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 9Ο

Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των Μελών.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η θητεία των αιρετών οργάνων είναι διετής.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

Ρόλος της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ. Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και ειδοποιούνται τα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Γ. Σ. Τα μέλη που έχουν πληρώσει της συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ. . συμμετέχουν σ’ αυτή με πλήρη δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το ένα τρίτο 1/3 των μελών που έχει πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ. Σ. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση του ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί την Γ. Σ. να εκλέξει προεδρείο. Εάν η Γ. Σ. δεν πετύχει απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γ. Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

Διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης

Το προεδρείο της Γ. Σ. εκλέγεται από την ίδια την Γ. Σ. και αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο (2) γραμματείς.

α. Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις, σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει τον λόγο με βάση τον κατάλογο αυτό, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.

Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση, για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει δικαίωμα να αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και ν’ αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που η συμπεριφορά τους εμποδίζει τις εργασίες της Γ. Σ.

Καλεί την Γ. Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ή σ’ όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης.

β. Οι Γραμματείς της Γ. Σ. επιμελούνται της σύνταξης και καθαρογράφησης των πρακτικών συνεδρίασης της Γ. Σ. και τα συνυπογράφουν με τον πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων

Οι αποφάσεις των Γ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέματα που το καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία.

Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χειρών. Ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης για τα μέλη του Δ.Σ., προσωπικά ζητήματα και τις περιπτώσεις που απαιτεί ο νόμος είναι απαραίτητα μυστική.

ΑΡΘΡΟ 14Ο

Τακτικές – Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μία (1) φορά το χρόνο, Το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Δ.Σ. για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του περασμένου χρόνου.

Μετά διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολοκλήρου του προηγούμενου χρόνου και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. Στη συνεχεία γίνεται έλεγχος και η έγκριση των πράξεων για τις οποίες λογοδότησε το Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται:

α. Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β. Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και πρέπει να περιέχει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη Γ.Σ., μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή την υποβολή της αίτησης των μελών του.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να φέρει θέμα προς συζήτηση, τόσο στην Τακτική όσο και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, μετά από απόφαση της Γ. Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών της.

Επίσης μέσα στα καθήκοντα της Γενικής Συνέλευσης είναι το δικαίωμα που έχει αυτή να επιφέρει τροποποιήσεις στο καταστατικό, να εγκρίνει ή να τροποποιεί τους κανονισμούς με τους οποίους θα λειτουργούν τα διάφορα τμήματα του συλλόγου, που μπορούν να δημιουργηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών και των επιδιώξεων του Συλλόγου.

Ακόμα αποφασίζει με απόφαση και υποχρεωτικά για το Δ.Σ. για την περίπτωση προσφυγής μέλους που διαγράφηκε από το Σύλλογο ή για άτομο που δεν γίνεται δεκτό για μέλος του Συλλόγου.

Τέλος αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Σύλλογο, εάν τούτο δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

Αρχαιρεσίες

Η Γ. Σ. εκλέγει εννέα (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ. και δύο αναπληρωματικά κάθε δεύτερο έτος, ως το καταστατικό ορίζει. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο, που εκτυπώνεται με τη φροντίδα του Δ.Σ. επί του οποίου αναγράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων- κατ’ αλφαβητική σειρά – που έχουν κάνει αίτηση υποψηφιότητας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών και με σταυρό προτιμήσεως σε εννέα (9) μόνο ονόματα του ψηφοδελτίου για το Δ.Σ. Στην αίθουσα της ψηφοφορίας αναρτάται πίνακας των υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 16Ο

Εφορευτική Επιτροπή

Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τρία (3) από τα μέλη της σαν Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της πρέπει να μην με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τετάρτου (4ου) βαθμού. Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις αρχαιρεσίες, διενεργεί την διαλογή των ψήφων, συντάσσει το σχετικό πρακτικό και εν γένει εφορεύει στη διεξαγωγή τους, παραδίδουσα με το τέλος των αρχαιρεσιών το οικείο πρακτικό, μαζί με τα ψηφοδέλτια στον πλειοψηφούντα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο, που εκλέγεται από τους έχοντες το δικαίωμα ψήφου με μυστική ψηφοφορία κατά τη σχετική δε πλειοψηφία. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος. Σε αναπλήρωση, των για οποιοδήποτε λόγο εξερχόμενων συμβούλων, καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την εκλογή τους, με την πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Κοσμήτορα, Ταμία, Αναπληρωτή Ταμία και δύο (2) Συμβούλους καταρτιζομένου έτσι του Δ.Σ. σε Σώμα.

Κωλύονται να μετέχουν στη Διοίκηση τα μέλη που στερήθηκαν (αυτοδικαίως ή) με δικαστική απόφαση τα πολιτικά δικαιώματα τους και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Μέλη της διοικήσεως δεν μπορούν να παρέχουν αμειβόμενη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις με το Σύλλογο που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής κ.λ.π., όπως το άρθρο 15 του 975/1971 νόμου αναφέρεται όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε διετία.

Δικαίωμα να ψηφίσουν και να ψηφίζονται έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου με την προϋπόθεση ότι, έχουν παράλληλα εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο μέχρι και τον τελευταίο μήνα.

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης του περασμένου έτους, τον οποίο υποβάλλει στη Γ. Σ. λογοδοτώντας συγχρόνως.

Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου, ρυθμίζει την εσωτερική λειτουργία του, διορίζει το αναγκαίο προσωπικό, κανονίζοντας την αντιμισθία σε πνεύμα οικονομίας

Ανεξάρτητα της εκπροσώπησης του Συλλόγου, όπως παρακάτω διαγράφεται, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να καθορίσει με ειδική απόφαση του, διαφορετικά, την εκ των μελών του εκπροσώπηση μέσα στις διατάξεις των νόμων και του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19Ο

Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο ο πρόεδρος του, ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη του Δ.Σ., με καθοριζόμενα θέματα, που γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ., υποχρεωμένου του προέδρου να συγκαλέσει τούτο μέσα σε δέκα (10) μέρες. Στην περίπτωση όπου παραμεληθεί η παραπάνω σύγκλιση του Δ.Σ. τότε αυτό συνέρχεται αυτοδίκαια, κατόπιν πρόσκλησης των μελών που το ζητούν.

Το Δ.Σ. συνεδριάζοντας βρίσκεται σε απαρτία, με την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών.

ΑΡΘΡΟ 20Ο

Ευθύνη Μελών Δ.Σ.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, η δε ψηφοφορία γίνεται φανερή ή μυστική. Σε προσωπικά όμως ζητήματα η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν στην απουσία τους, ή για τις οποίες ρητά διαφώνησαν, της διαφωνίας διατυπουμένης στα πρακτικά. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων επικυρώνονται υπογραφόμενων από όλα τα παρόντα μέλη. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις, καλείται για δικαιολόγηση της απουσίας του και μετά τη διαπίστωση του αδικαιολογήτου παραιτείται, σε αντίθετη δε περίπτωση απολύεται, αντικαθισταμένου από τον αναπληρωματικό που έχει σειρά.

Αν λείπουν τα απαιτούμενα πρόσωπα για τη διοίκηση του Συλλόγου ή συγκρούονται τα συμφέροντα τούτων με εκείνα του Συλλόγου, εφαρμόζονται τα του άρθρου 69 του Α. Κ. διοριζόμενης προσωρινής Διοίκησης .(Αυτήν διορίζει το αρμόδιο Δικαστήριο, με πρόταση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον). Η προσωρινή Διοίκηση υποχρεώνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζει το δικαστήριο και που δεν μπορεί να είναι πέραν του έτους, να καλέσει Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 21Ο

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται σ’ αυτό και εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις ενώπιον διοικητικής, δικαστικής αρχής, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του καταστατικού. Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις του κατά τα εκτιθέμενα στο καταστατικό. Υπογράφει όλα τα έγγραφα με το Γενικό Γραμματέα, ως και χρηματικά εντάλματα, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Δ.Σ. και εν γένει φροντίζει για τα συμφέροντα του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 22Ο

Αντιπρόεδρος.

Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει σε όλες του τις σχέσεις ως και τις εξουσίες ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 23Ο

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία, φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο και φροντίζει για τα έπιπλα και το υπόλοιπο υλικό του Συλλόγου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, διατηρεί πρωτόκολλο εγγράφων, τα μητρώα των μελών όπως και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μεριμνώντας για την τήρηση τους.

Ο Γενικός Γραμματέας υποβοηθείται στο έργο του και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Αναπληρωτή Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 24Ο

Κοσμήτορας

Ο Κοσμήτορας φροντίζει για τις παραδοσιακές στολές γενικά και για την προπαρασκευή και οργάνωση σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, των εκδηλώσεων, εορτών κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 25Ο

Ταμίας

Ο Ταμίας εισπράττει τις μηνιαίες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το Σύλλογο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.( Τις μηνιαίες συνδρομές μπορεί να τις εισπράξει επίσης και ο Αναπληρωτής Ταμίας).

Ο ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάσσει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση μηνιαίο απολογισμό του ταμείου. Καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Συλλόγου ενώ μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να κρατά στο ταμείο του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου.

Οι αναλήψεις των χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχει κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου πραγματοποιούνται από τον Ταμία ή άλλο Σύμβουλο μετά από εντολή και ειδική πληρεξουσιότητα, απ΄ το εκάστοτε Δ.Σ.

Ο Ταμίας υποβοηθείται στο έργο του από τον Αναπληρωτή Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 26Ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται με το ίδιο ψηφοδέλτιο και για το ίδιο διάστημα που εκλέγεται το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

Στο τέλος της θητείας της, υποβάλει στη Γ.Σ. έκθεση για την οικονομική διαχείριση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 27Ο

Σημαία – Σφραγίδα Συλλόγου.

Η Σημαία του Συλλόγου είναι η Ελληνική και φέρει στο μέσον το άγαλμα της Ελευθερίας του Ακρωτηρίου της Χαλέπας, περιφερειακά δε τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΏΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΄΄Η ΚΡΗΤΗ΄΄.

Επίσης Η ΣΦΡΑΓΊΔΑ ΤΟΥ Συλλόγου φέρει την απεικόνιση του αγάλματος της Ελευθερίας και πέριξ την επωνυμία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 28Ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, με παρόντα τουλάχιστον, τα μισά συν ένα (1) μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται όπως το άρθρο δέκα (10).

ΑΡΘΡΟ 29Ο

Διάλυση Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, με παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης η Συνέλευση αποφασίζει κατά νόμο για την περιουσία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου εκούσια ή με απόφαση της πολιτείας, μετά την εκκαθάριση, το ενεργητικό υπόλοιπο, θα περιέρχεται όπου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30Ο

Συμμετοχή σε Ένωση Κρητικών Σωματίων

Μπορεί η Γ.Σ. να αποφασίσει για να εκπροσωπείται ο Σύλλογος στην Πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ένωση Κρητικών Σωματείων που εδρεύουν στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα ή και σε Πανελλήνιο επίπεδο, για την επιδίωξη και επιτυχία των κοινών σκοπών, που έχουν σχέση με τα συμφέροντα των Κρητών εν γένει της Κρήτης με τον όρο που διατηρεί το καθένα την διοίκηση και την οικονομική του αυτοτέλεια. Οι σχέσεις των Σωματείων απέναντι στην Ένωση που θα μετέχουν θα διέπονται από τα καταστατικά των Ενώσεων τούτων.

Ο Σύλλογος μπορεί επίσης ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. να προχωρήσει σε μια Ένωση Μορφωτικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων μιας πλατιάς μορφής ή μιας εκτεταμένης περιοχής.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και μέσα στις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε με παμψηφία των μελών της, και αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ηλιούπολη 30 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Το παλιό Καταστατικό είναι εγκεκριμένο με τις υπ’ αριθ. 1951/72, 14822/56, 1408/77 και 2062/85 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρημένο στο οικείο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το πρώτο καταστατικό της Αδελφότητος Κρητών Ηλιούπολις η ΚΡΗΤΗ καταχωρήθηκε και εγκρίθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 14888 το 1956.

Το δεύτερο καταστατικό της Αδελφότητος Κρητών Ηλιούπολις η ΚΡΗΤΗ καταχωρήθηκε, τροποποιήθηκε, και εγκρίθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 1951 το 1972.

Το τρίτο καταστατικό της Αδελφότητος Κρητών Ηλιούπολις η ΚΡΗΤΗ καταχωρήθηκε, τροποποιήθηκε, και εγκρίθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 2777 το 1973.

Το τέταρτο καταστατικό του Συλλόγου Κρητών Ηλιούπολις η ΚΡΗΤΗ καταχωρήθηκε, τροποποιήθηκε, και εγκρίθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 2062 το 1985.

Το πέμπτο καταστατικό του Συλλόγου Κρητών Ηλιούπολις η ΚΡΗΤΗ καταχωρήθηκε, τροποποιήθηκε, και εγκρίθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 1698 το 2003.

FacebookYouTube logoInstagram Logo